Nieuwe bestralingsmethode (HAVO 1 2005-I)

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo), Kernfysica

Examenopgave natuurkunde 1 2005 tijdvak 1: opgave 1

Opgave

Lees onderstaand artikel.

artikel

De kernreactie die in de tekst is beschreven, kan als volgt worden weergegeven:

In deze reactievergelijking ontbreken drie getallen.

a) Vul in de reactievergelijking de ontbrekende getallen in.

Stel dat in een tumor met een massa van 1,2 g op deze manier 7,2x1012 boriumkernen reageren. Het lithiumdeeltje en alpha-deeltje die bij de reactie vrijkomen, hebben samen een energie van 3,8x10-13 J. Deze energie wordt geabsorbeerd binnen de tumor. De stralingsdosis is de geabsorbeerde hoeveelheid energie per kilogram bestraald weefsel.

b) Bereken de stralingsdosis die deze tumor ontvangt.
c) Leg met behulp van de informatie in het artikel uit waarom bij neutronenbestraling vooral de tumorcellen worden vernietigd.

Bij een andere methode die tot nu toe veel wordt toegepast, bestraalt men de patiënt van buitenaf met gamma-straling.
Veronderstel dat men met beide methodes een even grote stralingsdosis kan toedienen aan een bepaalde tumor.

d) Leg uit of bij de methode die in het artikel beschreven wordt het het dosisequivalent voor de tumor groter is dan, kleiner is dan, of gelijk is aan het dosisequivalent bij gamma-bestraling.