Disclaimer Stichting natuurkunde.nl


Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker.

De Stichting natuurkunde.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin www.natuurkunde.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de Stichting natuurkunde.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Stichting natuurkunde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website www.natuurkunde.nl bevat de mogelijkheid om zowel door de projectgroep natuurkunde.nl in VO ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. De Stichting natuurkunde.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. De Stichting natuurkunde.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website www.natuurkunde.nl bevat verwijzingen naar andere sites die buiten het domein van natuurkunde.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van www.natuurkunde.nl. De Stichting natuurkunde.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Stichting natuurkunde.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De Stichting natuurkunde.nl is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van www.natuurkunde.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Stichting natuurkunde.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info-AT-natuurkunde-DOT-nl.